Φορτηγό Κατηγορίας C

Με άδεια οδήγησης για αυτήν την κατηγορία μπορείτε να οδηγήσετε φορτηγά , με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας

τουλάχιστον.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών για την απόκτηση της άδειας, ενώ ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Όσο αφορά τα μαθήματα, υποχρεωτικές είναι:

  •  15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
  •  15 ώρες πρακτικής εξάσκησης

Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται στις περιοχές των εξετάσεων.

.

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης για την κατηγορία C:

  •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  •  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
  •  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
  •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.
  •  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ