Κατηγορίας Β/C/D + Ε

Με άδεια οδήγησης για αυτήν την κατηγορία μπορείτε να οδηγήσετε αυτοκίνητα εως 3.500kg με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750kg, λεωφορεία και φορτηγά ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος της αντίστοιχης κατηγορίας και της κατηγορίας C.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 21 ετών για την απόκτηση του διπλώματος, ενώ ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Υποχρεωτικά είναι:


    •  8  μαθήματα πρακτικής εξάσκησης.

.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
      α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
      β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
      γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
4. Για την παραλαβή της άδειας, απαιτείται αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, αξίας 108,15 ΕΥΡΩ.
5.  e-paravolo των 30,00 ΕΥΡΩ.
6. e-paravolo των 15,00 ΕΥΡΩ για κάθε εξέταση.
7. Αίτηση εκτύπωσης.
8. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ