Π.Ε.Ι. κατηγοριών C και D

Oι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης από 10/9/2008 για την κατηγορία D (λεωφορείο) και από 10/9/2009 για την κατηγορία C (φορτηγό άνω 3,5 τόνων), υποχρεούνται να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας [2003/59/ΕΚ και Π/Δ 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α’)].
Μέσω του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) προωθείται η ορθολογική και η αμυντική οδήγηση. Αυτό αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου και μείωσης των ατυχημάτων.

Η Σχολή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία των οδηγών για την απόκτηση Π.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού είναι απαραίτητα:

Για άδειες οδήγησης κατηγορίας Δ’ που έχουν εκδοθεί πριν την 9η Σεπτεμβρίου  2008 και
για άδειες οδήγησης κατηγορίας Γ’ που έχουν εκδοθεί πριν την 9η Σεπτεμβρίου 2009


    • 35 διδακτικές ώρες θεωρίας χωρίς εξετάσεις αν ο οδηγός επιθυμεί πιστοποιητικό κατηγορίας C ή D
    • 42 διδακτικές ώρες θεωρίας χωρίς εξετάσεις αν ο οδηγός επιθυμεί πιστοποιητικό κατηγορίας C και D

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Διπλότυπο Παράβολο 30 ΕΥΡΩ.
2. 2 φωτογραφίες Τυπου Διαβατηρίου
3. Φωτοτυπία ισχύουσας Άδειας Οδήγησης
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
6. Αίτηση εκτύπωσης

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι. ΜΕ Π.Κ.

Για άδειες οδήγησης κατηγορίας Δ’ που εκδόθηκαν μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2οο8 και
για άδειες οδήγησης κατηγορίας Γ’ που εκδόθηκαν μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2009, είναι απαραίτητη


    • επιτυχής συμμετοχή σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. e-paravolo 30 ΕΥΡΩ.
2. e-paravolo 20 ΕΥΡΩ για κάθε εξέταση.
3. 2 φωτογραφίες Τυπου Διαβατηρίου
4. Φωτοτυπία ισχύουσας Άδειας Οδήγησης
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
7. Αίτηση εκτύπωσης

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι. C  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι. D