Μοτοποδήλατο Κατηγορίας ΑΜ

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης  μοτοποδηλάτου ή ελαφρού τρικύκλου, με κινητήρα έως 50 cc, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 45 km/h.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 16º έτος και για υποψήφιους 16-18 ετών είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση. Ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

Για την απόκτηση της άδειας είναι απαραίτητα:

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

  .

  .

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ΑΜ)

.

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας  Α1

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 125 cc, έως 11 kW και τρίκυκλου έως 15 kW.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18º έτος και ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

Για την απόκτηση της άδειας είναι απαραίτητα:

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ (αν πρόκειται για πρώτη άδεια οδήγησης)
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

Αν έχετε ήδη δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 7 και ακολουθεί πρακτική εξέταση.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α1)

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α2

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 35 kW.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 21º έτος και ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ (αν πρόκειται για πρώτη άδεια οδήγησης)
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

Αν έχετε ήδη δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ ή Α1, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 7 και ακολουθεί πρακτική εξέταση.

.

.

.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α2)

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α

Η άδεια αυτής της κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή κυβισμού ή τρικύκλου άνω των 15 kW.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 24º έτος και ισχύει για 15 χρόνια από την ημέρα επιτυχούς εξέτασης.

  •  21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Κ.Ο.Κ (αν πρόκειται για πρώτη άδεια οδήγησης)
  •  11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας
  •  14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας

Αν  έχετε ήδη δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ, Α1 ή Α2, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 7 και ακολουθεί πρακτική εξέταση.

Στην σχολή μας διατίθεται και μοτοσυκλέτα Α΄κατηγορίας χωρίς συμπλέκτη (aprillia mana 850)

.

.

.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α)

.

.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης για μοτοσυκλέτα:

  •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α.
  •  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
         α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
         β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
         γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ]. (Δεν απαιτούνται αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης).
3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
4. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
5. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου 18,00 ΕΥΡΩ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.
6.  e-paravolo των 30,00 ΕΥΡΩ.
7.  e-paravolo των 15,00 ΕΥΡΩ για κάθε εξέταση.
8.  e-paravolo των 50,00 ΕΥΡΩ.
9. Αίτηση εκτύπωσης.