Φορτηγό Κατηγορίας C

Με άδεια οδήγησης για αυτήν την κατηγορία μπορείτε να οδηγήσετε φορτηγά , με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών για την απόκτηση της άδειας, ενώ ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. Όσο αφορά τα μαθήματα, υποχρεωτικές είναι:

  •  15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
  •  15 ώρες πρακτικής εξάσκησης

Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται στις περιοχές των εξετάσεων.

.

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης για την κατηγορία C:

  •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  •  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
  •  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν
  •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.
  •  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
         α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
         β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε,
         γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων και σακχάρου, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος και βιβλιάριο υγείας, εάν υπάρχει ]. (Δεν απαιτούνται αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης.)
3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
4. Για την παραλαβή της άδειας, απαιτείται αποδεικτικό από την ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου  τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, αξίας 108,15 ΕΥΡΩ.
5. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης ( Λύκειο ) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιουδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι ( 6 ) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
6.  e-paravolo των 30,00 ΕΥΡΩ.
7.  e-paravolo των 15,00 ΕΥΡΩ για κάθε εξέταση.
8. e-paravolo των 50,00 ΕΥΡΩ.
9. Αίτηση εκτύπωσης.
10. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ