Αυτοκίνητο Κατηγορίας Β

Με άδεια οδήγησης για αυτήν την κατηγορία μπορείτε να οδηγήσετε επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 9 θέσεων (μαζί με τον οδηγό) και φορτηγά συνολικού βάρους μέχρι 3.500kg (δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου μέχρι 750kg).

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών για την απόκτηση της άδειας και η ισχύς της είναι 15 χρόνια. Μετά την ηλικία των 65 ετών η ισχύς της περιορίζεται στα 3 χρόνια.

Όσον αφορά στα μαθήματα, υποχρεωτικά είναι:

  •  21 μαθήματα θεωρίας του ΚΟΚ
  •  25 μαθήματα πρακτικής εξάσκησης

Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται στις περιοχές των εξετάσεων. Η σχολή μας διαθέτει οχήματα FIAT Panda 2012  και για όσους προτιμούν αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτει Daihatsu Sirion, το οποίο είναι και ειδικά διασκευασμένο για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.

Για τα δικαιολογητικά, δείτε παρακάτω.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης:

  •  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  •  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  •  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β.
  •  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
         α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
         β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
         γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ]. (Δεν απαιτούνται αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.)
3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
4. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
5. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου 18,00 ΕΥΡΩ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.
6.  e-paravolo των 30,00 ΕΥΡΩ.
7. e-paravolo των 50,00 ΕΥΡΩ.
8.  e-paravolo των 15,00 ΕΥΡΩ για κάθε εξέταση.
9. Αίτηση εκτύπωσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ